ឧបករណ៍លាយខ្សែបូ

  • ឧបករណ៍លាយខ្សែបូវង់ដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត

    ឧបករណ៍លាយខ្សែបូវង់ដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត

    ឧបករណ៍លាយខ្សែបូ Spiral ត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃ shaft មេ ស្រទាប់ពីរ ឬច្រើនស្រទាប់។ខ្សែបូវង់គឺមួយនៅខាងក្រៅនិងមួយនៅខាងក្នុងក្នុងទិសដៅផ្ទុយរុញសម្ភារៈទៅក្រោយហើយទីបំផុតសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃការលាយដែលសមរម្យសម្រាប់ការកូរសមា្ភារៈពន្លឺ។